คณะผู้บริหารผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
คณบดีคณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
รองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย