หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสาระสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ จะเห็นได้ชัดว่า มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับและรายวิชาพื้นฐานครอบคลุมเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี

          หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสารสนเทศที่หลากหลาย มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกสาระวิชา  โดยจัดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  ประกอบไปด้วย

          1) หลักสูตรประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program of Sciences and Technology) เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Intensive Mathematics English Technology Sciences)

          2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program of Sciences and Technology) เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยี (KKU SMART Learning) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Intensive Mathematics English Technology Sciences) รวมถึงนักเรียนจะได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน สถานการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) เป็นหลักสูตรกึ่งสองภาษา (Mini Bilingual Program) โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ภายใต้นวัตกรรมการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างรอบด้าน โดยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น

          3.1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Bilingual Program of Sciences) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์อย่างเติมประสิทธิภาพ โดยพัฒนาไปพร้อมกับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสาระสนเทศ และอื่น ๆ

          3.2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bilingual Program of Sciences and Technology) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเติมประสิทธิภาพ รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ

          3.3) หลักสูตรภาษาและสังคมศึกษา (Bilingual Program of Languages and Social Studies) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวมถึงวิชาสังคมศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

          อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมปัจจุบัน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมทางด้านภาษา เป็นต้น ดังคำที่ว่า “ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้” เพื่อเปิดโลกทัศน์ทั้งด้านวิชาการและส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  สอดคล้องและเท่าทันกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ  และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเท่าทันการแข่งขันในประชาคมโลก